Theo các tài liệu y thư cổ, thịt vịt được coi là loại thuốc bổ thượng hạng, có

Read more